Tuloksia 2014 – 2022

Tällä sivulla julkaisemme tähän mennessä tekemiemme tutkimusten tuloksia yleisellä tasolla. Lisäksi kerromme tutkimustuloksista suositteludeksin osalta. Tutkimukseen osallistuneet saavat luonnollisesti yksityiskohtaisen raportin tuloksistaan. Tiesithän, että tutkimus on luonteeltaan jatkuva, joten voit osallistua siihen milloin haluat ottamalla yhteyttä meihin.  

2022

Alkaneena vuonna on jo tutkittu 195 päiväkodin asiakastyytyväisyys.

Tähän mennessä tutkimiemme yksiköiden kokonaissuositteluindeksi (NPS) on 49, joka on erittäin hyvä. Kun NPS arvo on 50 tai enemmän, voi tulosta pitää erinomaisena. Tutkimistamme yksiköistä tämän saavutti peräti 60%. NPS arvon mittauksesta ja tulkinnasta löydät lisää täältä. Tutkimukseen osallistuvat yksiköt ovat saaneet kvantitatiivisen palautteen lisäksi runsaasti tekstimuotoista palautetta, jota on helppo hyödyntää toiminnan kehittämisessä entistä paremmaksi.

Yleisellä tasolla tutkimus todistaa siihen osallistuneiden yksiköiden osalta varhaiskasvatuksen korkean laadun, kun sitä tarkastellaan lasten vanhempien näkökulmasta. Kun analysoidaan tutkimuksen vapaata palautetta, nousee suurimpina tyytyväisyystekijöinä esiin ammattitaitoinen henkilökunta sekä päiväkodin lämmin ilmapiiri ja monipuolinen toiminta. Näiden perustalle rakentuu lapsen viihtyminen omassa päiväkodissa.

Parhaan mahdollisen suositteluindeksin (100) on tämän vuotisessa tutkimuksessa saavuttaneet tähän mennessä seuraavat päiväkodit:

Lasten päivähoito Revontulet Kohmankaari, Pilke Hilma, Pilke Jekku, Pilke Kanttarelli, Pilke Kolibridalen, Pilke Käpälämäki, Pilke Merikatti, Pilke Meritähti, Pilke Mörrintupa, Pilke Nallentupa, Pilke Pispala, Pilke Playschool Haukilahti, Pilke Playschool Pasila, Pilke Satulinna, Pilke Taikaniitty, Pilke Taikapolku sekä Vekaralinnan päiväkoti.

Tutkimus on jatkuva, joten pääset mittaamaan omien asiakkaittesi tyytyväisyyden milloin vain. Samalla saat arvokasta tietoa miten teet hyvästä palvelustasi entistä paremman.  

Aiemmat vuodet

2014

Ensimmäinen tutkimus järjestettiin keväällä 2014. Tutkimuksessa keskityttiin erilaisiin lapsen perushoitoon ja varhaiskasvatukseen liittyviin kysymyksiin, päivähoidon monipuolisuuteen sekä tilojen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen.

Tutkimus perustui väittämiin, joiden kanssa vastaaja oli joko samaa tai eri mieltä. Vastausskaala oli välillä 1 (täysin erimieltä) – 5 (täysin samaa mieltä). Kysymykset oli muotoiltu siten että korkeampi arvo kertoi paremmasta tyytyväisyydestä. Tutkimuksen kaikkien kysymysten keskiarvo oli 4,5, jota voidaan pitää erinomaisena.

Luonnollisesti vastauksissa oli hajontaa tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien välillä. Tulokset helpottivatkin kehittämiskohteiden määrittämistä huomattavasti.

2015

Tutkimus suoritettiin samansisältöisenä edelliseen vuoteen nähden. Myöskin tulokset kertoivat tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien hoidon korkeasta tasosta.

2016

Vuonna 2016 sisällytimme suositteluindeksin ensimmäistä kertaa osaksi tutkimustamme. Tutkimukseen osallistuneet päiväkodit saivat suositteluindeksin keskiarvoksi yli 50. Lisäksi tutkimukseen lisättiin osio, joka mittasi asiakastyytyväisyyttä päiväkodin mahdollisella erikoistusmisalueella.

Suositteluindeksi on laskettu tutkimuksessa olevan kysymyksen ” Kerro millä todennäköisyydellä suosittelisit käyttämääsi päiväkotia myös muille?” perusteella.

Vastausvaihtoehto on välillä 0 (erittäin epätodennäköisesti) – 10 (erittäin todennäköisesti). Arvosanan 9-10 antaneet lasketaan suosittelijoiksi, 7-8 neutraaliksi sekä 0-6 arvostelijoiksi.  

Lopullinen tulos syntyy kaavan (suosittelijoiden määrä — arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100 avulla.

Suositteluindeksi voi vaihdella välillä -100 – +100, eli myös negatiivinen arvo on mahdollinen. Arvon ollessa positiivinen voidaan tulos tulkita hyväksi. Kun indeksin arvo ylittää +50 voidaan tulosta pitää jo erinomaisena.

2017

Vuonna 2017 tutkimus säilyi edellisen vuoden kaltaisena. Suositteluindeksin keskiarvo pysyi erinomaisella yli 50 tasolla.

2018

Suomen Paras Päiväkoti yli 50 paikkaisissa yksiköissä vuonna 2018 on Pilke Onnimanni, jonka suositteluindeksi oli 92. Alle 50 paikkaisten yksiköissä parhaan tulokset saavutti Pilke Sini-Emilia suositteluindeksillä 95.

Pilke päiväkodit osallistui Suomen Paras Päiväkoti – tutkimukseen keväällä 2018. Päiväkotien keskimääräinen suositteluindeksi oli 56, joka on erinomainen. Erityistä kiitosta annettiin sujuvasta yhteystyöstä päiväkotien ja perheiden välillä. Vastaajat nostivat esille myös lasten korkean tyytyväisyyden päivähoitoon, jota mitattiin väittämällä ”lapseni menee mielellään hoitoon”. Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset esiteltiin erillisessä purkutilaisuudessa Tampereella toukokuussa 2018 (julkaistu Pilke päiväkodit Oy:n luvalla).

Hämeenkyrön kunta osallistui Suomen Paras Päiväkoti – tutkimukseen vuoden 2018-2019 vaihteessa. Päiväkotien tutkimuksessa saama suositteluindeksi oli erinomainen 50 (julkaistu Hämeenkyrön kunnan luvalla).

2019

Vuoden 2019 aikana mittasimme yli 150 päiväkodin asiakastyytyväisyyden. Suositteluindeksin maksimiarvon saavutti peräti kahdeksan päiväkotia: Pilke Tuulikello, Pilke Taikapursi, Pilke Kaninkolo, Pilke Kielipolku, Pilke Taikametsä, Pilke Kangasalan Enkku, Pilke Taikasaari sekä Pilke Pajupilli.

2020

Alkuvuoden 2020 aikana olemme mitanneet varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyden 175 päivähoidon yksikössä ympäri maan. Vastauksista laskemamme suositteluindeksin keskiarvo oli tänäkin keväänä yli 50. Suositteluindeksi voi vaihdella välillä -100 – +100, eli myös negatiivinen arvo on mahdollinen. Kun indeksin arvo ylittää +50 voidaan tulosta pitää erinomaisena.

Uutena kysymyksenä tutkimukseen on lisätty väittämä ”Voin jättää lapseni turvallisin mielin päiväkotiin”. Asteikolla 1 (eri mieltä) – 5 (samaa mieltä) oli vastausten keskiarvo 4,5. Tämä tulos yhdessä erinomaisen suositteluindeksin kanssa kuvaa vastaajien korkeaa luottamusta saamaansa varhaiskasvatuspalveluun.

Keväällä 2020 seuraavat päiväkodit saivat suositteluindeksikseen maksimituloksen 100:

Pilke Satulinna, Kangasalan englanninkielinen leikkikoulu (Pilke), Pilke Playschool Westend, Pilke Kids’ Valley, Kotirannan päiväkoti, Päiväkoti Huvikumpu, Pikku Tutkijan Päiväkodit Annala, Ranta-Koivisto sekä Siivikkala, Päiväkoti Valona sekä Revontulet Tesoma.

2021

Vuoden 2021 aikana tutkimukseemme osallistui yli 200 päiväkotia ja yksittäisiä vastaajia on ollut yli 4000. Tällä kertaa kaikki osallistujat ovat olleet yksityisiä päivähoidon toimijoita. Yksittäisten kysymysten ohella tutkimme aina myös suositteluindeksin (NPS), joka kuluvana vuonnakin on ollut yli 50. Tämä on erinomainen tulos. Suositteluindeksi myös korreloi erinomaisesti tutkimuksen muiden kysymysten vastausten kanssa, joten se sopii hyvin tämän tutkimuksen indikaattoriksi.

Kestävä kehitys on yksi keskeisiä tavoitteita myös varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisessa. Tästä syystä olemme lisänneet tutkimukseen väittämän ”Päiväkoti toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita”. Asteikolla 1 (eri mieltä) – 5 (samaa mieltä) oli vastausten keskiarvo 4,3. Korkeimman kysymyskeskiarvon sai myös tänä vuonna väittämä ”Voin jättää lapseni turvallisin mielin päiväkotiin” keskiarvon ollessa 4.5.        

Keväällä 2021 seuraavat päiväkodit saivat suositteluindeksikseen maksimituloksen 100:

Pilke Kielo, Pilke Pispala, Pilke Koljola, Pilke Käpälämäki, Pilke Taikapursi, Päiväkoti Hattumaakari, Pikku Tutkijan Päiväkoti – Ranta-Koivisto, Päiväkoti Valona sekä Revontulet Tesoma / Kohmankaari.