Tuloksia 2014 – 2019

Tällä sivulla julkaisemme tähän mennessä tekemiemme tutkimusten tuloksia yleisellä tasolla. Lisäksi kerromme tutkimustuloksista suositteludeksin osalta. Tutkimukseen osallistuneet saavat luonnollisesti yksityiskohtaisen raportin tuloksistaan.

2014

Ensimmäinen tutkimus järjestettiin keväällä 2014. Tutkimuksessa keskityttiin erilaisiin lapsen perushoitoon ja varhaiskasvatukseen liittyviin kysymyksiin, päivähoidon monipuolisuuteen sekä tilojen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen.

Tutkimus perustui väittämiin, joiden kanssa vastaaja oli joko samaa tai eri mieltä. Vastausskaala oli välillä 1 (täysin erimieltä) – 5 (täysin samaa mieltä). Kysymykset oli muotoiltu siten että korkeampi arvo kertoi paremmasta tyytyväisyydestä. Tutkimuksen kaikkien kysymysten keskiarvo oli 4,5, jota voidaan pitää erinomaisena.

Luonnollisesti vastauksissa oli hajontaa tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien välillä. Tulokset helpottivatkin kehittämiskohteiden määrittämistä huomattavasti.

2015

Tutkimus suoritettiin samansisältöisenä edelliseen vuoteen nähden. Myöskin tulokset kertoivat tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien hoidon korkeasta tasosta.

2016

Vuonna 2016 sisällytimme suositteluindeksin ensimmäistä kertaa osaksi tutkimustamme. Tutkimukseen osallistuneet päiväkodit saivat suositteluindeksin keskiarvoksi yli 50. Lisäksi tutkimukseen lisättiin osio, joka mittasi asiakastyytyväisyyttä päiväkodin mahdollisella erikoistusmisalueella.

Suositteluindeksi on laskettu tutkimuksessa olevan kysymyksen ” Kerro millä todennäköisyydellä suosittelisit käyttämääsi päiväkotia myös muille?” perusteella.

Vastausvaihtoehto on välillä 0 (erittäin epätodennäköisesti) – 10 (erittäin todennäköisesti). Arvosanan 9-10 antaneet lasketaan suosittelijoiksi, 7-8 neutraaliksi sekä 0-6 arvostelijoiksi.  

Lopullinen tulos syntyy kaavan (suosittelijoiden määrä — arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100 avulla.

Suositteluindeksi voi vaihdella välillä -100 – +100, eli myös negatiivinen arvo on mahdollinen. Kun indeksin arvo ylittää +50 voidaan tulosta pitää erinomaisena.

2017

Vuonna 2017 tutkimus säilyi edellisen vuoden kaltaisena. Suositteluindeksin keskiarvo pysyi erinomaisella yli 50 tasolla.

2018

Suomen Paras Päiväkoti yli 50 paikkaisissa yksiköissä vuonna 2018 on Pilke Onnimanni, jonka suositteluindeksi oli 92. Alle 50 paikkaisten yksiköissä parhaan tulokset saavutti Pilke Sini-Emilia suositteluindeksillä 95.

Pilke päiväkodit osallistui Suomen Paras Päiväkoti – tutkimukseen keväällä 2018. Päiväkotien keskimääräinen suositteluindeksi oli 56, joka on erinomainen. Erityistä kiitosta annettiin sujuvasta yhteystyöstä päiväkotien ja perheiden välillä. Vastaajat nostivat esille myös lasten korkean tyytyväisyyden päivähoitoon, jota mitattiin väittämällä ”lapseni menee mielellään hoitoon”. Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset esiteltiin erillisessä purkutilaisuudessa Tampereella toukokuussa 2018 (julkaistu Pilke päiväkodit Oy:n luvalla).

Hämeenkyrön kunta osallistui Suomen Paras Päiväkoti – tutkimukseen vuoden 2018-2019 vaihteessa. Päiväkotien tutkimuksessa saama suositteluindeksi oli erinomainen 50 (julkaistu Hämeenkyrön kunnan luvalla).

2019

Suomen Paras Päiväkoti tutkimuksen 2019 tuloksia päivitetään tänne kunhan niitä on saatavissa. Tiesithän että tutkimus on luonteeltaan jatkuva, joten voit osallistua siihen milloin haluat.

Kuluvan vuoden aikana olemme mitanneet jo yli 150 päiväkodin asiakastyytyväisyyden. Suositteluindeksin maksimiarvon on saavuttanut peräti kahdeksan päiväkotia: Pilke Tuulikello, Pilke Taikapursi, Pilke Kaninkolo, Pilke Kielipolku, Pilke Taikametsä, Pilke Kangasalan Enkku, Pilke Taikasaari sekä Pilke Pajupilli.